1. Inleiding
 
Dermalaser verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie van haar klanten in het kader van haar laserbehandelingen. Hierbij wordt een dossiertje aangelegd per klant, teneinde de behandelingen op een optimale wijze te laten verlopen. Voor Dermalaser is het beschermen van de privacy van haar klanten belangrijk, zij neemt dan ook de nodige maatregelen om deze te beschermen.
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en is zij ook van toepassing op Dermalaser en de persoonsgegevens die zij verwerkt. Dermalaser verbindt er zich toe deze wetgeving na te leven, een onderdeel daarvan is deze privacyverklaring bestemd voor de klanten van Dermalaser.
 
Met deze verklaring willen wij u informeren waarom en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Dermalaser. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij de maatregelen die waarborgen dat u:
geïnformeerd blijft over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens en over uw rechten;
de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken; 
uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen.
 
Wij hebben eveneens een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid. Dit is een expert inzake de bescherming van persoonsgegevens die een extra waarborg biedt voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 
 
2. Welke gegevens verzamelen wij over u?
 
Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle informatie die naar een bepaalde levende natuurlijke persoon verwijst. In het bijzonder verzamelen wij  
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, beroep , …)
Medische gegevens: medicatie en medische behandelingen die een effect zouden kunnen hebben op de laserbehandeling
Foto’s van te behandelen of behandelde zones
Eventuele incidenten en klachten
 
3. Waarvoor hebben we uw gegevens nodig?
 
Wij hebben persoonsgegevens nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen garanderen voor onze laserbehandelingen. Bij deze behandelingen is het voor ons belangrijk om informatie over uw gezondheid en eventuele medicatie te kennen, daar deze bijwerkingen kunnen veroorzaken.
 
De foto’s verzamelen we om de vooruitgang van uw behandeling op te volgen en de doeltreffendheid te kunnen aantonen. Deze foto’s kunnen echter verwijderd worden op uw eenvoudige vraag per e-mail aan onze DPO (dpo@laserontharing.be). U kan ook aangeven dat u niet wenst dat er foto’s genomen worden.
 
De rechtsgrond van deze verwerking is de toestemming die wij vragen op het moment dat u klant wordt bij ons. Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandeling. Met deze toestemming verleent u uw uitdrukkelijk akkoord om uw persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken. 
 
4. Met welke andere personen delen we uw persoonsgegevens?
 
Enkel onze werknemers die u behandelen en uw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens.  Deze personen handelen onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid. Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt of ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van Dermalaser.  
 
5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden. In praktijk betekent dit dat wij uw gegevens in principe blijvend bijhouden, daar na de initiële behandelingen een jaarlijkse behandeling voorzien wordt.
 
6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
 
Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbedoelde wijziging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. 
 
7. Wat zijn uw rechten?
 
7.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 
U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij zullen u indien gevraagd een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken.
 
7.2. Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren
 
U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Uw accountgegevens kunnen door uzelf verbeterd worden langs onze website via de klantenzone.
 
7.3. Recht op wissing van uw persoonsgegevens
 
U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Op basis hiervan kan u ons vragen, wanneer u niet langer een relatie wenst met Dermalaser, om te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens. U kan als klant ook vragen om bepaalde gegevens niet langer te bewaren, vb de foto’s die gemaakt worden om de vooruitgang van de behandeling na te gaan.
 
8. Hoe kan u vragen of klachten indienen
 
Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze Verklaring, dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:
 
- Per e-mail: dpo@laserontharing.be 
- Schriftelijk naar volgend postadres:  Dermalaser NV, Oosterveldlaan 21, 2020 Antwerpen t.a.v. DPO.

Maak nu een afspraak in één van onze instituten

Kom langs in één van onze 77 instituten voor uw eerste gratis afspraak.

Nieuwe afspraak

© 2024 - Cosmetique Totale • BTW BE 0781.388.250