Juridisch

Algemene Voorwaarden

Wij zijn verheugd U te mogen verwelkomen op onze website www.laserontharing.be en stellen alles in het werk om de informatie op onze website zo nauwgezet en actueel mogelijk te houden.

De gegevens op onze website zijn van informatieve aard en de door ons vooropgestelde resultaten zijn niet bindend, daar eventuele complicatierisico’s en de invloed van eventuele andere factoren en/of gedragingen eigen aan de te behandelen persoon nooit bij voorbaat zijn uit te sluiten.

Wij zijn hoogstens gehouden tot een inspanningsverbintenis, doch streven steeds in de best mogelijke omstandigheden naar een perfect resultaat voor de klant, hierbij rekening houdend met de specifieke eigenheden van de te behandelen persoon.

Wij behouden ons het recht voor om op basis van de aan ons verstrekte informatie een behandeling te weigeren, indien wij menen dat hiervoor medische en/of andere geldige redenen bestaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, die het gevolg zou kunnen zijn van verkeerde of onvolledige informatie, ons verstrekt door de klant.

Wij behouden ons tevens het recht voor om de inhoud van onze website op elk ogenblik en zonder bijkomende verwittiging te wijzen en/of aan te passen.

Wij kunnen evenmin garanderen dat de inhoud van onze website steeds volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn, zodat wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld in geval van:

  • onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op onze website beschikbare informatie;
  • welke schade dan ook ten gevolge van een onwetmatige inbraak door een derde, waardoor de informatie op onze website buiten onze wil is gewijzigd en/of aangepast;
  • elke schade, hetzij direct of indirect, die wordt veroorzaakt door de toegang van eenieder of de onmogelijkheid tot toegang op onze website, het gebruik van onze website en/of van de waarde die aan de informatie op onze website wordt toegekend;

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die op enige wijze gebruik maakt van de informatie op onze website, alsook op eenieder die beroep doet op onze diensten.

De prijzen op onze website zijn aangegeven in euro’s, zijn inclusief B.T.W. en kunnen steeds wijzigen, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde diensten en/of producten worden aangerekend en/of gefaktureerd tegen de prijs die geldt op het ogenblik dat de diensten en/of producten worden besteld of op enige aantoonbare wijze door ons worden geregistreerd.

Alle promoties op onze website zijn uiterlijk geldig tot de erbij vermelde geldigheidsdatum.

Wij behouden ons evenwel het recht voor om promoties te wijzigen, aan te passen en/of in te trekken om markteconomische en/of andere redenen.

Privacy

Wij verbinden ons ertoe het door U in ons gestelde vertrouwen te eerbiedigen en maken nauwkeurig toepassing van de Wet van 11 december 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij stellen alles in het werk om de door ons gepresteerde diensten in het volste vertrouwen en met de nodige privacy te verrichten.

Eenieder heeft het recht om de gegevens die hem of haar aanbelangen in te zien, te verbeteren en/of te annuleren.

U gaat akkoord dat wij de door U bezorgde gegevens aanwenden om U te informeren over onze aanbiedingen per mail, telefoon, fax, SMS of gewone post. Indien U dergelijke informatie niet wenst, volstaat het ons te verwittigen via ons mailadres: info@laserontharing.be. Voor alle informatie, vragen en/of advies, kunt U bij ons terecht via ons mailadres, per telefoon, SMS of gewone post.

Facturatie en betalingen

De betaling van de door ons geleverde prestaties gebeurt uitsluitend in euro, contant of per overschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst dient elke aan ons verschuldigde betaling ons te bereiken uiterlijk 30 dagen na de prestaties waarop de verschuldigde betaling betrekking heeft. Behoudens andersluidende overeenkomst heeft de niet-tijdige of niet-gehele betaling van het aan ons verschuldigde bedrag de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere, zelfs niet vervallen bedragen tot gevolg, evenals de verhoging van het totale verschuldigde bedrag met 10%, dit met een minimum van 50,00 EUR ten titel van verwijlvergoeding, verhoogd met de eventuele inningskosten.

Indien een voorgenomen behandeling om redenen aangebracht door de klant niet kan plaatsvinden en wij hiervoor een nutteloze verplaatsing dienen te maken, zal de voorgenomen behandeling minstens ten belope van 50% van de kostprijs ervan in rekening worden gebracht.

Om aanvaard te worden, dient iedere klacht schriftelijk aan het adres van onze maatschappelijke zetel te worden geformuleerd binnen de 8 werkdagen na de door ons gepresteerde diensten.

Wij behouden ons het recht voor om iedere samenwerking zonder formaliteiten op te zeggen in geval van:

  • niet-naleving van de afgesproken modaliteiten van samenwerking;
  • niet-tijdige en/of gedeeltelijke betaling van de ons verschuldigde bedragen;
  • iedere andere tekortkoming, waardoor de goede samenwerking voor ons onmogelijk wordt gemaakt en/of ernstig wordt bemoeilijkt.

Iedere betwisting zal uitsluitend afhangen van de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Intellectuele eigendom

Volgens de geldende wetgeving betreffende de auteursrechten op literaire of artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo’s, tekeningen enz., alsmede de compilatie ervan, exclusief eigendom van de Dermalaser NV. De reproductie of het gebruik van onderdelen van onze website is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden in private sfeer. Ieder ander gebruik van onze website of onderdelen ervan is verboden en wordt door ons beschouwd als vervalsing

Gebruik van Cookies

Deze website maakt gecombineerd gebruik van Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en AdRoll om na uw bezoek aan onze website advertenties te kunnen tonen op andere websites. Deze praktijk staat bekend als remarketing en is een hulpmiddel dat Google en AdRoll biedt aan bedrijven.

Meer informatie over remarketing vindt u op http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=2611268&topic=2611283&ctx=topic.

Laserontharing (www.laserontharing.be) maakt, samen met externe leveranciers Google en DoubleClick, gebruik van first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) om u te informeren, inhoud te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website.

Laserontharing kan ook gegevens gebruiken afkomstig uit Google's op interesses gebaseerd adverteren of doelgroepgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) met Google Analytics.

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Maak nu een afspraak in één van onze instituten

Kom langs in één van onze 223 instituten voor uw eerste gratis afspraak.

Nieuwe afspraak

© 2022 - Dermalaser NV • BTW BE0881486015